نصب و آموزش کامپوننت های بلیزر Zeon Blazor Components

ابتدا یک پروژه بلیزر (Blazor) ایجاد کنید

نصب وابستگی ها
 • بوت استرپ ( Bootstrap ) را دانلود و به پروژه خود اضافه کنید
 • فایل css کامپوننت ها ( Zeon.css ) را دانلود و به پروژه خود اضافه کنید
 • فایل js کامپوننت ها ( Zeon.js ) را دانلود و به پروژه خود اضافه کنید

 • Layout.cshtml_
              <head>
              <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap/bootstrap.min.css" />
              <link rel="stylesheet" href="css/Zeon.css"/>
              <script type="text/javascript" src="js/Zeon.js"></script>
              <head/>
            


نصب کامپوننت ها

نصب از طریق NuGet
 • در NuGet پکیج zeon.Blazor را جستجو و نصب کنید
 • جهت نصب کامپوننت های مورد نیاز پکیج های زیر را باید نصب کنید
  zeon.Blazor.ZButton
  zeon.Blazor.ZCheckBoxButton
  zeon.Blazor.ZInput
  zeon.Blazor.ZInputContainer
  zeon.Blazor.ZAlertDialog
  zeon.Blazor.ZDatePicker
  zeon.Blazor.ZItemChooser
  zeon.Blazor.ZTreeView
نصب به صورت اضافه کردن Dll به Dependencies پروژه
 • dll ها را ( دانلود ) و به پروژه خود اضافه کنید
 • از منوی SolutionExplorer بر روی Dependencies راست کلیک کرده و گزینه Add COM Reference رو بزنید.
 • Dll های دانلود شده را انتخاب و به پروژه اضافه کنید


رجیستر کردن سرویس ها

رجیستر کردن سرویس های Zeon در Program.cs
 • ابتدا فایل Program.cs در پروژه خود را باز کنید
 • مسیر سرویس ها رو به فایل معرفی کنید
  Program.cs
                using Zeon.Blazor.Services;
              
 • سرویس های zeon رو اضافه کنید
  Program.cs
                builder.Services.AddZeonBlazor();
              

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙