نصب و آموزش کامپوننت ظرف برای ورودی ها Zeon Blazor Input Container

نحوه اضافه کردن کامپوننت (ZInputContainer)

اضافه کردن فضای نام (در صفحه مورد نظر کد زیر را به Using ها اضافه کنید)
YourPage.razor

          @using Zeon.Blazor.ZInputContainer
        


اضافه کردن ظرف ورودی (Input Container)

در صفحه و تگ مورد نظر خود جهت اضافه کردن ظرف ورودی کد زیر را استفاده کنید
YourPage.razor
            <ZInputContainer Id="Id" TModel="People" For="Id">

            </ZInputContainer>
          


پارامتر ها (parameters)

نام پارامتر نوع پارامتر مقدار پیشفرض اجباری توضیحات
Id string خیر شناسه برچسب
TModel Generic Type بله نوع مدل
For string بله نام پراپرتی یا نام برچسب جهت نمایش DisplayName
CssIcon string خیر آیکون های css
Display string block خیر flex / block نحوه نمایش ظرف ورودی
Width string 100% خیر 50% / 180px : عرض ظرف ورودی
Height string auto خیر ارتفاع ظرف ورودی

نمایشگاه و نمونه کد (Samples)

حالت های نمایش
Output Preview


Code

            <ZInputContainer TModel="People" For="@nameof(People.Id)">
            <ZInput Type="int"></ZInput>
            </ZInputContainer>


            <ZInputContainer TModel="People" For="@nameof(People.FirstName)">
            <ZInput Type="string"></ZInput>
            </ZInputContainer>

            <ZInputContainer TModel="People" CssIcon="fa fa-text" For="">
            <ZInput Type="string"></ZInput>
            </ZInputContainer>

            <ZInputContainer TModel="People" For="@nameof(People.Id)" CssIcon="fa fa-key">
            <ZInput Type="int"></ZInput>
            </ZInputContainer>

            <ZInputContainer TModel="People" For="@nameof(People.LastName)" CssIcon="fa fa-text">
            <ZInput Type="string"></ZInput>
            </ZInputContainer>

            <ZInputContainer TModel="People" For="@nameof(People.Id)" Display="flex" CssIcon="fa fa-key">
            <ZInput Type="int"></ZInput>
            </ZInputContainer>

            <ZInputContainer TModel="People" For="@nameof(People.FirstName)" Display="flex" CssIcon="fa fa-text">
            <ZInput Type="string"></ZInput>
            </ZInputContainer>            @code {

            public class People
            {
            [DisplayName("شناسه")]
            public int Id { get; set; }

            [DisplayName("نام")]
            public string FirstName { get; set; } = null!;

            public string LastName { get; set; } = null!;
            }

            }
          
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙