نصب و آموزش کامپوننت انتخابگر تاریخ Zeon Blazor DateTimePicker

نحوه اضافه کردن کامپوننت (DateTimePicker)

اضافه کردن فضای نام (در صفحه مورد نظر کد زیر را به Using ها اضافه کنید)
YourPage.razor

          @using Zeon.Blazor.ZDateTimePicker
          @using Zeon.Blazor.ZDateTimePicker.Constants
        


اضافه کردن انتخابگر تاریخ (DateTimePicker)

در صفحه و تگ مورد نظر خود جهت اضافه کردن انتخابگر تاریخ کد زیر را استفاده کنید
YourPage.razor
          <ZDateTimePicker ></ZDateTimePicker>
        


پارامتر ها (parameters)

نام پارامتر نوع پارامتر مقدار پیشفرض اجباری توضیحات
FontFamilyRTL string inherit خیر فونت برای تاریخ های راست به چپ مانند جلالی برای نمایش اعداد فارسی
FontFamilyLTR string inherit خیر فونت برای تاریخ های چپ به راست مانند میلادی برای نمایش اعداد انگلیسی
CreateNumberOfYears int 200 خیر مجموع نمایش تعداد سال های قبل از سال جاری و بعد از سال جاری
Format string yyyy-MM-dd خیر فرمت نمایش تاریخ و ساعت
DatePickerType Enum Type Of DatePickerType DatePickerType.Jalali خیر نوع تاریخ جلالی یا میلادی
InputPickerType Enum Type Of InputType InputType.Date خیر نوع ورودی و خروجی / تاریخ یا تاریخ و ساعت
DefaultDateTime DateTime? DateTime.Now خیر مقدار پیش فرض در صورت پر نشدن با تاریخ جاری پر می شود
ChangedDateTime EventCallback<DateTime> خیر رویداد دریافت زمان پس از تغییر
DateTimeIsValid EventCallback<bool> خیر رویداد دریافت معتبر بودن تاریخ ورودی
IsLiveTime bool false خیر در صورت true بودن زمان به صورت زنده دریافت و نمایش داده می شود تا زمانی که کاربر بر روی انتخابگر کلیک کند
LiveTimeDelay int 500 خیر مقدار زمان صبر کردن جهت گرفتن زمان جدید به میلی ثانیه

توابع (functions)

نام تابع نوع توضیحات
ChangeDatePickerType void تغییر نوع تقویم در زمان اجرا
Refresh Task جهت تازه سازی نمایش اطلاعات

نمایشگاه و نمونه کد (Samples)

حالت های نمایش
Output Preview


Code

            <ZDateTimePicker InputPickerType="InputType.Date" Format="yyyy-MM-dd"></ZDateTimePicker>

            <ZDateTimePicker InputPickerType="InputType.DateTime" Format="yyyy-MM-dd HH:mm"></ZDateTimePicker>

            <ZDateTimePicker DatePickerType="DatePickerType.Gregorian" InputPickerType="InputType.DateTime"></ZDateTimePicker>

            <ZDateTimePicker InputPickerType="InputType.DateTime" Format="yyyy/MM/dd hh:mm tt"></ZDateTimePicker>

            <ZDateTimePicker InputPickerType="InputType.DateTime" Format="dd/MM/yyyy hh:mm tt"></ZDateTimePicker>

            <br />

            <ZDateTimePicker IsLiveTime="false" LiveTimeDelay="100" DatePickerType="DatePickerType.Gregorian" InputPickerType="InputType.DateTime" Format="yyyy/MMM/dd"></ZDateTimePicker>

            <ZDateTimePicker IsLiveTime="false" LiveTimeDelay="100" InputPickerType="InputType.DateTime" Format="dd/MMM/yyyy"></ZDateTimePicker>

            <ZDateTimePicker IsLiveTime="true" LiveTimeDelay="100" InputPickerType="InputType.DateTime" FontFamilyRTL="B Nazanin" Format="yyyy-MMM-dd hh:mm tt"></ZDateTimePicker>

            <ZDateTimePicker IsLiveTime="true" InputPickerType="InputType.DateTime" Format="yyyy-MM-dd hh:mm:ss"></ZDateTimePicker>

            <ZDateTimePicker IsLiveTime="true" LiveTimeDelay="100" InputPickerType="InputType.DateTime" Format="yyyy-MM-dd hh:mm:ss.ffffff"></ZDateTimePicker>

          
دریافت مقدار جدید بعد از تغییر تاریخ در ChangedDateTime
Output Preview

Code

          <ZDateTimePicker DefaultDateTime="_people.Birthday" ChangedDateTime="MyDateTimePicker"></ZDateTimePicker>

          @code{

          People _people = new People();

          public class People
          {
          public People()
          {
          Birthday = new DateTime(1992, 07, 01);
          }
          public bool IsActive { get; set; }
          public DateTime Birthday { get; set; }
          }

          private void MyDateTimePicker(DateTime value)
          {
          _people.Birthday = value;
          }

          }

        
تغییر نوع تقویم در حالت اجرا
Output Preview

Code

          <ZDateTimePicker @ref="MyDateTimePicker1" DefaultDateTime="_people.Birthday" ChangedDateTime="MyDateTimePickerEvent"></ZDateTimePicker>

          <Zeon.Blazor.ZButton.ZButton Text="تغییر نوع تقویم" Onclick="ChangePickerType" CssIcon="fa fa-refresh"> </Zeon.Blazor.ZButton.ZButton>

          @code{

          public ZDateTimePicker MyDateTimePicker1 { get; set; } = null!;

          private void ChangePickerType()
          {
          var newType = MyDateTimePicker1.DatePickerType == DatePickerType.Jalali ? DatePickerType.Gregorian : DatePickerType.Jalali;
          MyDateTimePicker1.ChangeDatePickerType(newType);
          }

          private void MyDateTimePickerEvent(DateTime value)
          {

          }

        
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙