نصب و آموزش کامپوننت دکمه انتخاب شونده Zeon Blazor CheckBoxButton

نحوه اضافه کردن کامپوننت (CheckBoxButton)

اضافه کردن فضای نام (در صفحه مورد نظر کد زیر را به Using ها اضافه کنید)
YourPage.razor

        @using Zeon.Blazor.ZCheckBoxButton
      


اضافه کردن دکمه انتخاب شونده (CheckBoxButton)

در صفحه و تگ مورد نظر خود جهت اضافه کردن دکمه انتخاب شونده کد زیر را استفاده کنید
YourPage.razor
          <ZCheckBoxButton Id="sample-check-box-button" Text="Text"></ZCheckBoxButton>
        


پارامتر ها (parameters)

نام پارامتر نوع پارامتر مقدار پیشفرض اجباری توضیحات
Id string بله شناسه باید یونیک باشد
Text string خیر متن نمایشی
CssClass string btn-outline-primary خیر اضافه کردن کلاس های css
CssIcon string? null خیر آیکون های css
Width string 100% خیر 50% / 180px : عرض دکمه انتخاب شونده
Height string auto خیر ارتفاع دکمه انتخاب شونده
Display string flex خیر flex / grid / block نحوه نمایش دکمه
IsDisabled bool false خیر غیر فعال شدن دکمه انتخاب شونده
DefaultValue bool false خیر مقدار پیش فرض
OnValueChanged EventCallback<bool> خیر رویداد تغییر وضعیت

نمایشگاه و نمونه کد (Samples)

حالت های نمایش
Output Preview

Code

            <ZCheckBoxButton Id="check1" Text="Text" DefaultValue="_people.IsActive" CssClass="btn-outline-primary remove-hover" OnValueChanged="Changed"></ZCheckBoxButton>

            <ZCheckBoxButton Id="check2" Text="Add" CssIcon="fa fa-plus" DefaultValue="false" CssClass="btn-outline-danger remove-hover"></ZCheckBoxButton>

            <ZCheckBoxButton Id="check3" CssIcon="zf zf-check" DefaultValue="false" Height="100px" Width="100px" CssClass="btn-outline-primary remove-hover rounded-circle"></ZCheckBoxButton>

            <ZCheckBoxButton Id="check4" CssIcon="fa fa-home" DefaultValue="false" Text="Home" Height="100px" Width="100px" CssClass="btn-outline-success remove-hover rounded-circle"></ZCheckBoxButton>

            <ZCheckBoxButton Id="check6" Display="grid" CssIcon="fa fa-home" DefaultValue="true" Text="Home" Height="100px" Width="100px" CssClass="btn-outline-success remove-hover rounded-circle"></ZCheckBoxButton>

            <ZCheckBoxButton Id="check7" IsDisabled="true" Display="grid" CssIcon="fa fa-home" DefaultValue="true" Text="Home" Height="100px" Width="100px" CssClass="btn-outline-success remove-hover rounded-circle"></<ZCheckBoxButton>

            <style>


            .remove-hover:hover {
            background-color: transparent;
            color: revert;
            }
            </style>
          
تغییر وضعیت چک یا ان چک شدن در EventOnChange
Output Preview

Code

          <ZCheckBoxButton Id="check8" Width="100%" Height="60px" DefaultValue="_people.IsActive" OnValueChanged="ChangeValueEvent" CssIcon="fa fa-user" Text="People Active" CssClass="btn-outline-success remove-hover "></ZCheckBoxButton>

          //set value by in line method event on Change
          <ZCheckBoxButton Id="check8" Width="100%" Height="60px" DefaultValue="_people.IsActive" OnValueChanged="@((isActive)=>{_people.IsActive = isActive;})" CssIcon="fa fa-user" Text="People Active" CssClass="btn-outline-success remove-hover "></ZCheckBoxButton>

          <style>

          .remove-hover:hover {
          background-color: transparent;
          color: revert;
          }
          </style>

          @code {
          People _people = new People() {
          IsActive = true
          }

          ;

          class People {
          public bool IsActive

          {
          get;
          set;
          }

          }

          private void ChangeValueEvent(bool value) {
          _people .IsActive = value;
          }

          }

        
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙