نصب و آموزش کامپوننت دکمه Zeon Blazor Button

نحوه اضافه کردن کامپوننت (Button)

اضافه کردن فضای نام (در صفحه مورد نظر کد زیر را به Using ها اضافه کنید)

YourPage.razor

        @using Zeon.Blazor.ZButton
      


اضافه کردن دکمه (Button)

در صفحه و تگ مورد نظر خود جهت اضافه کردن دکمه کد زیر را استفاده کنید
YourPage.razor
          <ZButton Text="Text"></ZButton>
        


پارامتر ها (parameters)

نام پارامتر نوع پارامتر مقدار پیشفرض اجباری توضیحات
Id string? null خیر شناسه دکمه که در صورت تنظیم شدن می توانید مقدار را در هنگام رویداد کلیک دریافت کنید
Text string? null خیر متن نمایشی
Onclick EventCallback<string?> false بله رویداد کلیک دکمه
CssClass string btn-outline-primary خیر اضافه کردن کلاس های css
CssCssIcon string zf zf-check خیر آیکون های css
Display string flex خیر flex / block نحوه نمایش دکمه
Width string 100% خیر 50% / 180px : عرض دکمه
Height string auto خیر ارتفاع دکمه
IsWaiting bool false خیر نمایش اسپینر و غیر فعال شدن دکمه
IsDisabled bool false خیر غیر فعال شدن دکمه

نمایشگاه و نمونه کد (Samples)

حالت های نمایش
Output Preview


Code

            <ZButton Text="Text" CssClass="btn-outline-primary"></<ZButton>

            <ZButton Text="Text" CssClass="btn-outline-success" CssIcon="fa fa-home"></ZButton>

            <ZButton Text="Text" CssClass="btn-outline-danger"></ZButton>

            <ZButton Text="Text" CssClass="btn-outline-warning"></ZButton>

            <ZButton Text="Text" CssClass="btn-primary" CssIcon="fa fa-plus" Height="35px"></ZButton>

            <ZButton Text="Text" CssClass="btn-success"></ZButton>

            <ZButton Text="Text" CssClass="btn-danger"></ZButton>

            <ZButton Text="Text" CssClass="btn-outline-primary" Height="100px" Width="65px" Display="column"></ZButton>

            <ZButton Text="" CssClass="btn-outline-success rounded-circle" Display="block" CssIcon="fa fa-home" Height="50px" Width="50px"></ZButton>

            <ZButton Text="" CssClass="btn-primary rounded-circle" Display="block" CssIcon="fa fa-plus" Height="50px" Width="50px"></ZButton>

            <ZButton Text="OK" CssClass="btn-outline-primary rounded-circle" Display="block" CssIcon="" Height="50px" Width="50px"></ZButton>

            <ZButton Text="Text" IsWaiting="true" CssClass="btn-danger" CssIcon="fa fa-plus" Height="35px"></ZButton>

          
غیر فعال کردن دکمه در هنگام ارسال یک درخواست
Output Preview

Code

          <ZButton Id="SendRequest" IsWaiting="_btnSendRequestIsWaiting" Text="Submit" CssIcon="fa fa-check" Onclick="ButtonsOnClick" Width="180px"></ZButton>

          @code {
          private bool _btnSendRequestIsWaiting = false;

          private async Task ButtonsOnClick(string id)
          {
          _btnSendRequestIsWaiting = true;
          // send request to server
          await Task.Delay(2000);
          _btnSendRequestIsWaiting = false;
          }

          }
        
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙