نصب و آموزش کامپوننت نمایش پیغام Zeon Blazor AlertDialog

نحوه اضافه کردن کامپوننت (AlertDialog)

اضافه کردن فضای نام (در صفحه مورد نظر کد زیر را به Using ها اضافه کنید)
YourPage.razor

          @using Zeon.Blazor.ZAlertDialog
          @using Zeon.Blazor.ZAlertDialog.Constants
        


اضافه کردن نمایش پیغام انتخاب شونده (AlertDialog)

در صفحه و تگ مورد نظر خود جهت اضافه کردن نمایش پیغام انتخاب شونده کد زیر را استفاده کنید
YourPage.razor
          <ZAlertDialog Text="my message" Caption="info"></ZAlertDialog>
        


پارامتر ها (parameters)

نام پارامتر نوع پارامتر مقدار پیشفرض اجباری توضیحات
Text string? خیر متن نمایشی
Caption string? خیر عنوان پیام
AlertDialogCssIcon string? zf zf-info خیر اضافه کردن آیکون های css
BtnOkText string? تایید خیر متن نمایشی دکمه ok
BtnOkCssIcon string? zf zf-check خیر آیکون css برای دکمه ok
BtnCancelText string? لغو خیر متن نمایشی دکمه cancel
BtnCancelCssIcon string? zf zf-anti-clockwise-dir-semicircular-arrow خیر آیکون css برای دکمه cancel
BtnYesText string? بله خیر متن نمایشی دکمه yes
BtnYesCssIcon string? zf zf-check خیر آیکون css برای دکمه yes
BtnNoText string? خیر خیر متن نمایشی دکمه no
BtnNoCssIcon string? zf zf-ballot خیر آیکون css برای دکمه no
ButtonsSize Dictionary<string, string> خیر تنظیم سایز دکمه ها
AlertDialogButtons Enum Type Of AlertDialogButtons AlertDialogButtons.Ok بله نوع نمایش پیام های دیالوگ
BtnOnclick EventCallback<Constants.DialogResult> خیر دریافت نوع دکمه انتخاب شده با نوع DialogResult

نمایشگاه و نمونه کد (Samples)

حالت های نمایش
Output Preview

Code

            <ZAlertDialog @ref="AlertDialogOk" AlertDialogButtons="AlertDialogButtons.Ok" Caption="پیام" Text="عملیات با موفقیت انجام شد"></ZAlertDialog>
            <ZAlertDialog @ref="AlertDialogOkCancel" AlertDialogButtons="AlertDialogButtons.OkCancel" Caption="تایید قوانین" Text="اینجانب قوانین سایت را خوانده و تایید میکنم"></ZAlertDialog>
            <ZAlertDialog @ref="AlertDialogYes" AlertDialogButtons="AlertDialogButtons.Yes" Caption="سوال" Text="آیا ادامه میدهید؟"></ZAlertDialog>
            <ZAlertDialog @ref="AlertDialogYesNo" AlertDialogButtons="AlertDialogButtons.YesNo" Caption="هشدار" Text="آیا ادامه میدهید؟"></ZAlertDialog>
            <ZAlertDialog @ref="AlertDialogYesNoCancel" AlertDialogButtons="AlertDialogButtons.YesNoCancel" Caption="ذخیره اطلاعات" Text="اطلاعات تغییر کرده آیا اطلاعات جدید را ذخیره می کنید؟"></ZAlertDialog>

            private async Task ShowDialog(string? id)
            {
            switch (id)
            {
            case "Ok":
            await AlertDialogOk.ShowDialogAsync();
            break;
            case "OkCancel":
            await AlertDialogOkCancel.ShowDialogAsync();
            break;
            case "Yes":
            await AlertDialogYes.ShowDialogAsync();
            break;
            case "YesNo":
            await AlertDialogYesNo.ShowDialogAsync();
            break;
            case "YesNoCancel":
            await AlertDialogYesNoCancel.ShowDialogAsync();
            break;
            default:
            break;
            }
            }
          

گرفتن وضعیت دکمه کلیک شده
Output Preview

Code

          <ZAlertDialog @ref="AlertDialogDeletePerson" AlertDialogButtons="AlertDialogButtons.YesNo" Caption="حذف اطلاعات" Text="اطلاعات حذف شده و قابل بازگشت نمی باشد آیا ادامه میدهید؟"></ZAlertDialog>

          @code{

          public ZAlertDialog AlertDialogDeletePerson { get; set; } = null!;

          private async Task DeletePersonAsync()
          {

          var result = await AlertDialogDeletePerson.ShowDialogAsync();
          if (result == DialogResult.Yes)
          {
          // remove Person
          }

          }
          }

        
تغییر سایز دکمه ها

Code

          <ZAlertDialog ButtonsSize="_buttonsSize" AlertDialogButtons="AlertDialogButtons.YesNo"></ZAlertDialog>

          @code{
          private Dictionary<string, string> _buttonsSize = new Dictionary<string, string>()
          {
          {"BtnOkWidth","130px" },
          {"BtnOkHeight","auto" },
          {"BtnYesWidth","130px" },
          {"BtnYesHeight","auto" },
          {"BtnNoWidth","130px" },
          {"BtnNoHeight","auto" },
          {"BtnCancelWidth","130px" },
          {"BtnCancelHeight","auto" },
          };          }

        
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙